Detta bestånd är klassad som nyckelbiotop.

Detta bestånd är klassad som nyckelbiotop.

Aktuellt / Senaste nytt

Så skapar man ett framgångsrikt bokbestånd

Publicerad 2024-06-12

Under en av de första varma vårdagarna i maj befann sig några av Sydveds virkesköpare i den nyutslagna bokskogen på Trolle Ljungby gods. Syftet med dagen var att alla skulle vässa sina kunskaper inom vårt kanske mest uppskattade ädellöv, nämligen boken.

Syftet med dagen var att gå igenom bokskogens utvecklingsfaser tillsammans med Viktor Jonsson, skogsvaktare på Trolle Ljungby, och belysa samt diskutera utmaningar och förutsättningar för att få ett framgångsrikt bokbestånd.

Dagen började vid den stora boken, ett av Trolle Ljungbys riktmärken för bokskogsskötsel. Viktor Jonsson gav en överblick av godsets historia och berättade även om målbilden för deras bokskogsskötsel.

Säkerställa föryngringen

Primärt är målbilden för boksskogsskötseln att få raka, kvistfria framtidsstammar med en måldiameter
omkring 45 cm. Den viktigaste och största förutsättningen för att få ett bestånd med högkvalitativa
framtidsstammar är att ha ett godtyckligt urval redan vid föryngringsfasen. Grunden är oftast att ha ett högt plantantal.

Trolle Ljungby använder sig av ABS-metoden, även kallad Trolle Ljungby-modellen, vilket syftar till att återföryngra bestånd genom naturlig markberedning. Det görs genom att successivt släppa ned ljus till marken och därmed påbörja nedbrytning av mår-lagret. Mår är det översta lagret på marken som bland annat består nedbrutet organiskt material och som förhindrar bokollonen att nå den näringsrika mineraljorden. För att nå optimal groningsmiljö kräver ollonen näring, ljus och framför allt vatten.

Bortsett från de givna förutsättningarna i beståndet kan skötseln göra stor inverkan på groningsmiljön för ollonet, både negativt eller positivt och därmed påverka resultatet av föryngringen.

Successivt släppa in det vandrande ljuset

Oavsett vart i landet vi befinner oss måste varje åtgärd ståndortsanpassas och det stående beståndet
läsas av.

– Föryngringsarbetet tar omkring 10–15 år från det att förberedande huggning sätts in till dess att vi säkerställt en godtycklig föryngring, uppskattar Viktor.

När den förberedande huggningen sätts in bör huvudstammarna uppnått den diametermål som är satt för beståndet. Under denna period avvecklas huvudstammarna succesivt med mål att få ett vandrande ljus över hela beståndet.

– Hallon är en mycket god indikator på att ljusförhållandena är optimala för att få upp en
bokföryngring, säger Viktor Jonsson och håller upp en hallonplanta.

Uttaget i den förberedande huggningen och ljushuggningen bör i regel vara mycket försiktigt, då för
mycket ljus kan gynna en markvegetation som tar över och konkurrerar med framför allt
vattentillgången till bokföryngringen. Viktigt att ta i beaktning är även vindens effekt och ljusinsläppet från beståndskanten samt även från intilliggande bestånd, som kan ha en mer eller mindre påverkan på mikroklimatet i vår bokskog och ha betydande inverkan på föryngringsarbetet.

När föryngringen är säkerställd

– När vi säkerställt och fått upp en föryngring är det viktigt att stegvis försiktigt avveckla kvarstående
skärm efterhand som plantornas frostkänslighet minskar.

På Trolle Ljungby väljer godset att efter varje åtgärd under plantstadiet göra en så kallad vargröjning, där förväxande stammar som hämmar träd med högre kvalitet avlägsnas. Inte förrän ungskogen nått fri gång höjd under krontaket görs friställande röjning.

Röjningen ses som en av de viktigaste åtgärder i ädellöv för att skapa förutsättningar till ett högt urval av stammar med kvalitet att gynna vid senare gallring och bör därför ses som en högt prioriterad åtgärd för att nå målbilden.

Gynna framtidsstammar

Gallring i bokbestånd syftar främst till att gynna de enskilda bästa träden utifrån de förutsättningar vi
skapat sedan föryngring och ungskogsfasen. Vilka träd som ska representera beståndet som
huvudstammar kan ändras med tiden, då träden lätt förändras efter vartdera åtgärd.

– Hellre ta lite försiktigt och komma tillbaka lite tidigare än att ta för hårt, förklarar Viktor.

Trolle Ljungby utför sina gallringar i bokbestånd regelbundet och undviker för långa intervaller mellan gallringarna, vilket gynnar både tillväxten och bibehåller jämn kvalitet i beståndet då krontaket inte blir överslutet och ljuspåsläppet för kraftigt vid åtgärd.

Aktiv ståndortsanpassad skötsel i boken visar sig gynna tillväxten påtagligt och skapar större urval vilket därmed kortar omloppstiden vilket slutligen resulterar i ökat virkesvärde.

”Kontakta din Sydvedare för rådgivning och åtgärdsförslag i din bokskog!”

God bokföryngring kommer underifrån.

God bokföryngring kommer underifrån.

En bokblomma.

En bokblomma.

En cirka 150 år gammal bok som fått stå kvar hela omloppstiden. Runt om är det nyligen maskingallrat.

En cirka 150 år gammal bok som fått stå kvar hela omloppstiden. Runt om är det nyligen maskingallrat.

Viktor Jonsson, skogsförvaltare på Trolle Ljungby, berättar om hur man får en lyckad föryngring i beståndet. Här står han i ett bestånd där det inte har hämtat så bra trots successiv utglesning. Trots det såg vi väldigt små plantor komma här och var.

Viktor Jonsson, skogsförvaltare på Trolle Ljungby, berättar om hur man får en lyckad föryngring i beståndet. Här står han i ett bestånd där det inte har hämtat så bra trots successiv utglesning. Trots det såg vi väldigt små plantor komma här och var.

Text och foto: Malin Ohlin