Aktuellt / Senaste nytt

Skogsbrukets kretslopp – från föryngring till slutavverkning

Publicerad 2019-01-11

Markberedning, plantering, röjning, gallring och avverkning – och sen markberedning och plantering igen. Skogsbrukets kretslopp fortsätter i det oändliga och ger en unik förnyelsebar råvara.

Här är de viktigaste åtgärderna som du behöver göra i din skog. Ett aktivt skogsbruk ger dig en både friskare och på många sätt mer värdefull skog.

Markberedning

Förbättrar växtmiljön för den nya skogen. Klimatet blir gynnsammare och konkurrensen från hyggesvegetationen minskar. Fler plantor överlever angrepp från snytbaggen.

Illustration: Frida Axell

Illustration: Frida Axell

Plantering

Det vanligaste, och säkraste, sättet att få upp ny skog. Ger föryngringen en snabb tillväxtstart, så att den står sig starkare mot konkurrerande vegetation. Välj rätt typ av planta.

Röjning

Grunden till hur din skog ska se ut i framtiden. Beståndet glesas ut genom att man röjer bort en del av stammarna. Träden du sparar får större möjlighet att växa och utvecklas. Röjning förbättrar ekonomin i kommande gallringar.

Gallring

Genom att ta ut svaga och skadade träd koncentreras tillväxten till de mest kvalitativa stammarna. I många fall den viktigaste åtgärden för att få ett framtida värdefullt bestånd. I en välskött skog ger gallringen ett ekonomiskt netto. Förstagallringen följs av en eller två senare gallringar.

Föryngringsavverkning

Huvuddelen av träden avverkas för att skapa en ny generation skog. Normalt vid 60–80 år i granskog och i tallskog 80–100 år, men kan ske tidigare vid rätt förutsättningar. Kunniga avverkningslag använder effektiva metoder för avverkning. Åtgärden som ger störst intäkter från skogsbruket.

Balans mellan miljö och produktion

Skogen måste brukas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt för att vara värdefull även för framtida generationer. Sydved förespråkar ett hållbart skogsbruk med balans mellan miljö och produktion.

  Bra att också ha koll på:

  • Har du en aktuell skogsbruksplan? Hjälper dig att besluta vad som ska göras, och när.
  • Håll koll på granbarkborren och andra skogsskadeinsekter!
  • Finns det vindfällen i din skog?
  • Dags att certifiera skogsbruket på din fastighet genom FSC® eller PEFC?
  • Har du tillräckligt bra skogsbilvägar?
  • Tydliga gränsmarkeringar är ett måste – hur ser det ut på din fastighet?
  • Behöver du hjälp med din skogsekonomi? Är ibland aktuellt vid deklarationer, generationsskiften och större avverkningar.
Text: Sydved Illustration: Frida Axell