Aktuellt / Senaste nytt

Stranda skogsentreprenad diplomerad i spårlös avverkning

Publicerad 2021-03-31

Nu har distrikt Kalmar diplomerat Stranda skogsentreprenad i metoden Spårlös avverkning. Diplomeringen är ett sista steg i en utbildning där vi lyfter ämnet hur vi ska undvika allvarliga körskador som påverkar skogsmiljön, och då framförallt bäckar och andra vattenmiljöer, men även kultur- och fornminnen.

Mycket i spårlös avverkning handlar om planering. Förebyggande åtgärder där ett eller flera basstråk (skotarens huvudväg) på ett så högt läge som möjligt risas upp för klara virkestransporten ut till avlägg, utan att påverka marken och miljön omkring negativt. I känsliga områden skapas ”spökstråk” där bara skördaren kör in och sedan lyfter ut virket till ett stråk där skotaren kan köra.

Bygga broar

Vid överfarter över bäckar och större diken handlar det om att bygga broar av virke. På toppen läggs sedan ris för att förhindra att jord som maskinerna drar med sig faller ner i vattnet. Vid behov kompletteras broarna med stockmattor.

I utbildningen görs en uppföljning på en lämplig avverkning där en checklista prickas av från underkänt till mycket väl godkänt. Se bilden här med momentet brobygge. Dagen avslutas med ett skriftligt prov. Inga underkända punkter och samtliga prov godkända.

Vädret kan skapa svårigheter

Vi konstaterade att det varit en givande utbildning där vi fått möjlighet att diskutera ett så viktigt ämne. Svårigheterna uppstår med vädrets variationer mellan åtgärdstidpunkterna som ändrar markförhållanderna.

I detta exempel:
Från planeringstadiets början, inköparen på plats för första gången ( torrt med blötare inslag). Avverkning (tjäle och lite snö). Skotning virke (ingen tjäle och 15 cm snö). Risskotning (ej utförd än).

Risa de kritiska delarna även om det är torrt eller fruset vid avverkningstillfället. Speciellt om det är fler maskiner som ska köra där längre fram.

Vid överfarter över bäckar och större diken byggs broar av virke. På toppen lägger man ris för att förhindra att jord som maskinerna drar med sig faller ner i vattnet.
Text och foto: Johan Olsson