Aktuellt / Senaste nytt

Sydvedare lär sig sköta bokskog på Trolle Ljungby

Publicerad 2022-11-07

I slutet av oktober var en grupp Sydvedare på plats på Trolle-Ljungby för att få en genomgång av bokskötsel enligt Trolle Ljungby-modellen. Skogvaktaren guidade runt på ägorna och visade olika faser av skötseln av bok på godset.

Trolle Ljungby-modellen skiljer sig från andra mer traditionella skötselmetoder genom den långa och successiva föryngringen. Modellen använder inte markberedning och förlitar sig inte heller på enskilda ollonår, utan flera års fall av ollon i kombination med succesiv utglesning.

Få in ljus i beståndet

Föryngringen startar med en beredningshuggning och sedan en ljushuggning. Detta för att få in ljus och värme i beståndet för att få bokollonen att gro. Vid dessa huggningar är det viktigt att inte ta för hårt och skapa konkurrerande vegetation i form av främst gräs. Ljuset ska ”vandra” genom beståndet och således inte ligga på en yta under en allt för lång stund.

När föryngringen har etablerat sig är det dags att börja utglesningen av de kvarvarande skärmträden. Detta görs i olika många steg beroende på hur väl föryngringen tar sig men vanligen 2–3 steg.

Metoden ger jämnare uttag av virke

Fördelar med denna metod är att skogsägaren får ett jämnare uttag av virke från bokbeståndet samt att ingen markberedning behövs. Man förlitar sig heller inte enbart på ett ollonår utan nyttjar flera års fall av ollon. Man får också som skogsägare äta kakan och ha den kvar. Detta då överståndarna står kvar under en längre tid, samtidigt som föryngringen underifrån etablerar sig och bildar ett nytt bestånd.

För frågor om skötsel av din bokskog, kontakta din Sydvedare.

Ett bestånd på Trolle Ljungby där föryngringsfasen är påbörjad i form av ljushuggning och beredningshuggning.

Ett bestånd på Trolle Ljungby där föryngringsfasen är påbörjad i form av ljushuggning och beredningshuggning.

Här är det nygallrat. Ett beredningshugget bestånd i södra Halland.

Här är det nygallrat. Ett beredningshugget bestånd i södra Halland.

Fördelen med den här modellen är att du som skogsägare både får äta kakan och ha den kvar.
Text och foto: Carl Lundsgård