Aktuellt / Senaste nytt

Sydveds leveransbestämmelser för massaved

Publicerad 2020-09-28

Leveransbestämmelserna gäller fritt bilväg från och med 1 augusti 2019 och tills vidare. Kontakta din Sydvedare för att uppdatera dig om aktuella förutsättningar för respektive sortiment. Bestämmelserna gäller inom Sydveds verksamhetsområde och endast mot tecknade kontrakt.

Trädslag

I de olika massavedssortimenten får följande trädslag ingå:

Barrmassaved: Alla barrträdslag.

Granmassaved: Gran (Picea abies) och sitkagran. Köpes endast inom granförbrukande industriers fångstområden och mot tecknat kontrakt.

Bokmassaved: Endast rödbok får ingå. Köpes endast söder om Jönköping/Rv 40 och mot tecknat kontrakt.

Björkmassaved: Endast rensorterad björk.

Aspmassaved: Endast rensorterad asp. Köpes endast i vissa områden mot tecknat kontrakt.

Lövmassaved: Endast björk och max 10% asp får ingå.

Dimensioner och längder

Fallande längder
Min. diameter/ub,cm: 5
Max diameter/ub,cm: 70
Min-Max längd/meter: 3,0-5,5**
OBS! Medellängd för fallande längder ska vara minst 4,2 meter.

Grov barr-gran och bokmassaved
Grövre än 60 cm, max 125 cm, köps som ett eget sortiment, 1800, 1820 och 1860, mot särskilda mottagningsplatser, med kontrakt. Sortimentet ska särläggas vid leveransen, och apteras som fallande längder.

3 meters standardlängd köps endast i begränsad omfattning med prisavdrag, alternativt köps ej.

** Granmassaved grövre än 40 cm - max 4,5 meters längd.

  Läs mer

 • Generella och detaljerade mätbestämmelser för sortimenten finns hos Biometria på deras webb biometria.se

Kvalitetsklassning prima eller sekunda

För att avgöra om en trave är prima eller sekunda finns ett antal kriterier. Om en trave inte blir prima specificeras orsaken. Det är traven som mäts och bedöms.

Fel trädslag, torrstock, kvist, klyka eller dimension
Stockar längs travens utsidor ses som ett stickprov av traven. Felaktiga stockar räknas och omvandlas till procentandel av travens volym.

Röta och nedsmutsning
Alla stockars ena ändyta kan ses och bedömas.

Övergrovt och främmande material
Finns sådant fel blir det mätningsvägran.

Skogsrötbedömning av trave

Med skogsröta avses mörk röta, lösröta och röthål. Ljus faströta samt anilived, som är ett förstadium till skogsröta , beaktas ej. Skogsröta mäts som andel av stockarnas ändytor. I enskild stock tillåts obegränsad mängd skogsröta. Vid stockmätning bestäms andel röta i båda stockändarna. Rötdiamter anges i mm, innan beräkning av rötandel görs. Rötyta kan via överenskomna tal omvandlas till volym röta.

Färskhet

Färsk massaved ger bättre massa och papper och en miljövänligare produktion vid industrin. Beroende på avverkningstidpunkt (första fällningsveckan) gäller därför att anmälan/leverans måste vara gjord senast:

Avverkat nov-feb:
Granmassaved inmätt: Senast 15 mars, inom 2 veckor
Barrmassaved inmätt: Senast 15 mars
Lövmassaved inmätt: Senast 15 mars

Avverkat mars-okt:
Granmassaved inmätt: Inom 2 veckor
Barrmassaved inmätt: Maskinellt inom 6 veckor, manuellt inom 8 veckor.
Lövmassaved inmätt: Maskinellt inom 6 veckor, manuellt inom 8 veckor.

För att en trave ska bedömas som färsk ska minst 90% av dess volym bedömas som färsk.
Vid torr väderlek torkar veden mycket snabbt. Behåll högsta möjliga fukthalt i massaveden genom att:

 • Skota virket omgående efter upparbetning.
 • Kontakta oss när skotning påbörjats.
 • Om möjligt, placera traven skuggigt och skyddad mot vind.
  Högre fukthalt ger bättre utbyte, lägre kemikalieåtgång och högre produktion.
  Produktionsdatum ska finnas på alla leveranser.

Leverans

Leverans ska ske vid godkänd bilväg. Minsta tillåtna leverans per sortiment är 10m3fub. Om mindre leverans på grund av felaktigt anmäld volym ändå mottages görs avdrag med 600kr/leverans. Ett vägklassavdrag med 25kr/m3fub (fr.o.m. den 2020-09-01) görs om massaveden ligger vid sådan väg att den enligt Biometrias instruktion ”Krav på skogsbilvägar” har klassats till C-väg.

Mätning

Mätning sker i köparens val av Industri, terminal eller bilväg.

Stenfritt virke

Kontrollera alltid att ni inte får med stenar i leveransen. Stora och små stenar kommer ibland av misstag in i våra virkesleveranser till bruken. När stenarna kommer in i renseriet ställer de till stora problem som ofta orsakar långa stillestånd och höga reparationskostnader. Dessutom innebär alltid förekomsten av sten i virkeslasten en stor trafikfara och kan orsaka allvarliga olyckor.

Övrigt

Vissa sortiment kan komma att köpas endast inom begränsade områden. För ytterligare detaljer och frågor kring leveransbestämmelser, mätning- och prisfrågor – kontakta din Sydvedare.

  Kom i håg!

 • Glöm inte att alltid kontraktera före avverkning och leverans!