Aktuellt / Senaste nytt

Våga satsa på tall

Publicerad 2023-08-02

På många skogsmarker i Sverige dominerar granen. Men att plantera gran på mager mark är inte lönsamt.
– Vi jobbar för att fler skogsägare ska föryngra med tall på tallmark för att få en livskraftig skog. Genom samarbete mellan markägare och jägare kan vi dessutom få ned betesskador på tallen, säger Jenny Morgansson på Skogsstyrelsen.

Under många år har granen varit dominerande på svenska skogsmarker, framför allt i södra Sverige.

– Det finns flera orsaker till att skogsägare väljer att satsa på gran i stället för tall. Det har funnits en stor efterfrågan på gran på marknaden och sedan är betestrycket hårt på tall. Många älgar, hjortar och rådjur är förtjusta i tallskott, säger Jenny Morgansson.

Problemet är att alla skogsmarker inte är lämpade för gran.

– Gran får i sig vatten ytligt och planterar man den på mager mark riskerar den att få brist på vatten. Yngre granskog som planteras på fel mark sätter ofta kottar tidigt och äldre granskog kan drabbas av torkstress och angrepp av exempelvis granbarkborre om de är planterade på fel mark.

Trots att många markägare känner till detta är det inte ovanligt att föryngra med gran, oavsett mark.

– Jag tror att det finns en föreställning om att det inte är lönsamt att plantera tall. Men det stämmer inte. Forskning visar att tallen i många fall växer bättre än vad gran gör, om den inte drabbas av viltbetesskador, säger Jenny.

Problemet är dock att betesskadorna orsakar miljardförluster för skogsbruket årligen. För att minska skadorna och öka andelen tall drivs samverkansprojektet ”Mera tall.” Det är ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, markägare, jägare och skogsbranschen, inklusive Stora Enso och Sydved.

– Vi jobbar mycket med att få igång en dialog mellan markägare och jägare. Tillsammans kan man göra en förändring. Som markägare rekommenderar vi att man föryngrar tall på tallmark genom naturlig föryngring eller plantering. Sedan pratar man ihop sig med jägarna om att hitta en balanserad nivå på viltstammarna i området. Det är viktigt att ta hänsyn till lokala förutsättningar. I vissa områden är det rådjuren som går hårt på tallen, i andra är det älgen, säger Jenny.

  Projektet Mera Tall

  • Mera tall är ett samverkansprojekt där Skogsstyrelsen, markägare, jägare och skogsbranschen samarbetar.

  • Stora Enso Skog och Sydved är några av aktörerna i projektet. Syftet är att öka andelen tall och minska betesskador.

  • Just nu satsar man mycket på projektet i Värmland, men det finns ansvariga för projektet i alla län.

  • I Götaland var projektet mer aktivt för några år sedan.

  Hör av dig till Skogsstyrelsen om du vill anordna möten mellan jägare och markägare där du bor.

Hur ska man tänka som skogsägare när man planerar ny skog?
– Det viktigaste är att välja trädslag efter marken. Då får du livskraftiga träd. Sedan är det bra att inte lägga alla ägg i samma korg. Satsa på variation i ditt bestånd. Det är viktigt att sprida riskerna, på samma sätt som många resonerar med ekonomi. Vi vet inte hur framtidens klimatförändringar kommer att påverka olika trädslag.

Hur jobbar Stora Enso med föryngring på sin mark? Följer man de här rekommendationerna?
Eva Stattin på Stora Enso svarar:
– Jag tror att hela branschen har varit lite rädd för att plantera tall på grund av risken för viltbetesskador. Men just nu sker det en förändring. Den senaste forskningen visar att tall producerar väldigt bra på mellanmarker. Vi på Stora Enso planterar mer tall nu på våra egna marker än tidigare. Förra året tog vi fram ett nytt beslutsstöd för våra planerare som väljer trädslag för nästa generation skog. Där rekommenderas tall i större utsträckning än tidigare.

Förenklat kan man säga att tallen trivs på torr mark, medan granen vill ha en fuktigare mark.

Men sedan finns det mark där båda trädslagen trivs. Stora Enso planterar även mer björk på sina egna marker. Det handlar om att plantera björk där den trivs och växer bra, men det är också en del i att satsa på olika trädslag.

– Ståndortsanpassning är inget nytt. Det var 80-talets stora budskap, men rädslan för betesskador har tagit över. Nu behöver vi få ut budskapet igen att välja rätt trädslag för rätt mark och då vill vi på Stora Enso föregå med gott exempel, säger Eva Stattin.

Jenny Morgansson på Skogsstyrelsen.

Jenny Morgansson på Skogsstyrelsen.

Eva Stattin på Stora Enso Skog.

Eva Stattin på Stora Enso Skog.

  Rätt mark för ditt trädslag

  • Gran bör planteras på fuktig till frisk mark, medan tall trivs bra på torr mark. Tall kan även trivas på fuktig och frisk mark.

  • På torr mark kan du alltid gå torrskodd. Torr mark finns till exempel på kullar, krön och åsryggar och högt belägna platåer med hällar och grov jord. Här växer ofta lavar, kråkbär, ljung, lingon eller blåbär.

  • På frisk mark kan du gå torrskodd direkt efter ett regn. Här växer ofta blåbär, lingon eller gräs. Gran bör planteras i bördigare, lägre delar, som nedre delen av sluttningar och i sänkor. Tall och gran kan blandas på marker där de båda trädslagen producerar lika bra.

  • Fuktig mark finns i låglänt terräng, i nedersta delen av längre sluttningar och på plan mark. Jorden är ofta finkornig.

Text: Sanna Casson Foto: Lasse Arvidson