Aktuellt / Senaste nytt

Viltvård och skogsproduktion i balans

Publicerad 2019-08-26

För många skogsägare är jakten en viktig del i skogsägandet. Utmaningen är att hitta en balans mellan god tillgång på vilt och en varaktig och värdefull virkesproduktion.

​Det handlar om att hitta en balans mellan skogsproduktion, viltvård och naturhänsyn. Här kommer några tips på aktiviteter som går att genomföra på de flesta fastigheter.

 • Nyskapa viltfoder och minska betestrycket i brukad skog.
 • Skapa ett variationsrikt landskap. Viltet trivs i kantzoner.
 • Skapa en viltåker – det ger viltet näringsrikt foder.
 • Välj näringsrika och lättsmälta grödor​.
 • Se till att det finns foder till vintern för viltet. En klassisk viltvårdsåtgärd är att fälla aspar under hösten. Rådjuren äter knoppar från asp och björk. Älg och hare äter barken på träden. Andra åtgärder är att toppa tall eller lövslåtter.
 • Vide är en betydelsefull viltväxt. Hårt betade eller överåriga videbestånd bör du kapa ner. Nyplantera också vide; skär egna sticklingar.
 • Saltstenar ger mineraler och skapar trivsel.
 • Skapa vattenhål för viltet. Ett sätt är att anlägga vattenhål – viltdammar. Det är bäst med kallkällor för viltet; glöm inte att rensa och skapa avrinningsväg.

Röj för viltet!

 • Toppröj redan betade stammar. Kapa träden i midjehöjd; de skjuter då nya skott som blir extra foder till viltet.
 • "Städa" inte i onödan. Behåll tall och löv, som inte påverkar huvudstammarna.
 • Gynna alltid rönn, asp, sälg och ek, som är uppskattade födoväxter.
 • Ta vara på skogsbrynen. Låt lövträd och buskar skapa ett sluttande bryn mot skogen. Ger mer foder och skydd åt viltet samt ett stormtåligare bestånd.
 • Försenade lövröjningar och områden med tall bör helst röjas på vintern. Då finns foder, toppar och grenar till viltet när det behövs som mest.
Foto: Kenneth Johansson