Foto: Anders Ehrenström

Foto: Anders Ehrenström

Aktuellt / Senaste nytt

Har du koll på granbarkborren?

Publicerad 2020-09-24

Den varma avslutningen på sommaren gjorde att en ny generation barkborrar började svärma. Risken för ytterligare angrepp i höst är därför stor. Men vad känner du egentligen till om granbarkborren, och hur man bäst bekämpar den? Kanske en del självklara påståenden här nedan, men det finns också fakta om vår just nu värsta skogsskadeinsekt som kan vara värda att förtydliga.

På hösten är det tydligaste tecknet på angripna träd att barren är roströda.

Stämmer: Ett annat tydligt tecken är om barken är avfläkt på stammarna, då är det hackspettar som varit framme. När stammen och kronan har en grå färg eller barren ramlat av är angreppen sannolikt från tidigare år. Men ett råd är att undersöka träden som står nära dessa, om de har angripits senare.

Granbarkborren angriper även andra barrträd.

Stämmer ej: Andra trädslag är i regel ointressanta för granbarkborren. Fast det händer ibland att de går på tall, då mer av misstag.

En granbarkborre kan bli upp till fem år.

Stämmer ej: En granbarkborre blir ett år. En granbarkborre som föds en sommar dör nästa sommar efter att den avlat en eller fl era kullar nya granbarkborrar. Det är därför det är så effektivt ur bekämpningsperspektiv att hugga och transportera ut angripna träd innan den nya generationen är färdig och lämnar träden.

Granbarkborren lever i död ved.

Stämmer ej: Den är bara intresserad av levande träd, där den kan äta och föröka sig i det näringsrika skiktet under barken. Leta efter angrepp i nyfallna granar eller levande stående granar. I redan döda träd trivs fl era av barkborrens fiender. Du bör därför inte städa bort äldre död ved.

Det lättaste bytet för granbarkborren är "stressade" granar.

Stämmer: Långvarig torka minskar granarnas motståndskraft, och vid en mycket torr sommar får vi stora arealer stressad granskog, vilket i sin tur gör att granbarkborrarna snabbt kan föröka sig och bli väldigt många.

Det enda sättet för mig som skogsägare att bekämpa granbarkborren är genom sök- och plockmetoden.

Stämmer ej: Under hösten är det i princip bara sök och plock som gäller. Fast det är inte riktigt lika stressigt som under sommarhalvåret, när målet är att hitta och få ut träden innan den nya generationen blir färdigutvecklade och lämnar träden. Men innan svärmningen på våren så kan man använda sig av olika typer av fällor, som till exempel feromonfällor och fångstvirkesfällor. Grundläggande för fällor är att de måste vara på plats och försedda med feromon innan svärmningen startar på våren.

Bästa sättet att rädda så mycket som möjligt av virkesvärdet på angripna träd är genom att avverka granarna så fort som möjligt!

Stämmer: Beroende på hur mild hösten och vintern blir så försämras kvaliteten i de angripna träden successivt och man gör bäst i att inte vänta med att ta hand om virket, om det inte finns rationaliseringsfördelar rent arbetsmässigt.

Granbarkborren övervintrar bara i marken.

Stämmer ej: Beroende på hur snabbt kylan kommer så övervintrar fler eller färre i marken, respektive kvar i de angripna träden. Senaste åren erfarenheter visar att stora delar, ibland upp till hälften av barkborrarna, faktiskt är kvar under barken under vintern.

En kall vinter är det bästa för att minska populationen av granbarkborren.

Stämmer ej: När granbarkborren har invintrat kan den överleva riktigt kalla vintrar. Så en kall vinter är inte bättre ur bekämpningssynpunkt.

Text: Annsofie Öhman