Skogsbruk / Skogsbilvägar

Fakta om skogsbilvägar

Publicerad 2022-07-14

Bra skogsbilvägar gör det enklare att aktivt bruka din skog. Här tipsar vi om vad du kan tänka på när du bygger en ny väg och hur du underhåller gamla vägar.

Huvudsyftet med skogsbilvägen är att transportera skogsråvara. Bra vägar och ett väl utvecklat vägnät ökar tillgängligheten och minskar transporttider vid alla typer av skogsskötselåtgärder. På så sätt minskar man kostnader vid olika insatser i skogen. Men vägarna gör också att skogen blir tillgängliga för jakt, fiske, bärplockning och annat friluftsliv, vilket också höjer värdet på din skogsfastighet.

Både när man anlägger nya vägar och underhåller befintliga så handlar det om att hindra vattnet från att stanna i och på vägen. Vatten kan på kort tid förstöra en väg!

Så får du en bra skogsbilväg

Bygg ordentliga vägar
Anlägg vägen i god tid innan avverkning. Då hinner den sätta sig ordentligt. Snåla inte med underarbetet.

Vägen ska vara välvd
Det gör det lättare för regnvatten att rinna av. Se till att vägkroppen är hög och att det finns rejäla diken på sidorna som leder bort regn- och smältvatten.

Planera vägen väl
Skapa uppställningsplatser för maskiner på plan och fast mark.

Röj och rensa vid vägkanterna
Träd som hänger ner, grenar, stenar precis i vägkanten kan orsaka stora skador på bilar och lastbilar och hindrar framkomligheten.

Håll efter vägen!
Rensa dikeskanter och buskröj ungefär var tredje år. Grusa vägen med jämna mellanrum.

Underhåll gamla vägar

Hyvla och sladda vägen
Är det rätt lutning på skogsbilvägen eller behöver den hyvlas av? Vägen bör ha en lätt lutning ut från mitten av vägbanan så att vattnet rinner ut i dikena i stället för att stanna på vägytan. Hyvla ut till dikesslänten. Hyveln ska skära ned under botten på de djupaste ojämnheterna. Om det behövs, fyll igen hjulspår och hål med lite extra grus. En gång om året kan vägen behöva sladdas; grusytan på vägen jämnas till samtidigt som man får bort eventuell växtlighet på vägen.

Kantskärning
Vid en enklare upprustning av vägen kan man kantskära. Till exempel när vägen blivit bredare, det har bildats spår och grässvål. Med hjälp av en väghyvel skärs kanterna av och man tar även bort grässvålen.

Röj och rensa
Röj bort gräs, sly och annan växtlighet som finns vid vägkanterna. Växtlighet binder ju vatten till vägen. Dessutom kan stora grenar och kvistar skrapa i fordonen.

Rensning av vägdiken
Rensa bort grövre växtlighet som grenar, slam och andra hinder från vägdiken. Det är särskilt viktigt att göra detta vid vägtrummorna. Ett väl underhållet dike med bra vattenavledning minskar risken för översvämning. Dikesrensning kräver inga tillstånd eller anmälan, men kräver samråd enligt miljöbalken.

Vägtrummor
Kontrollera statusen på vägtrummorna. De kan slamma igen eller blockeras vid till exempel snösmältning, dikesrensning eller avverkning. Kontrollera trummans in- och utlopp samt trummans utloppsdike. Rensa upp vid behov. Är trumman väl tilltagen för att klara skyfall?

Till sist…

Be att få åka med i lastbilen nästa gång åkaren hämtar ditt virke. Då ser du vilken standard din bilväg håller. Och inte minst blir du varse hur stor den 24 meter långa lastbilen känns på den lilla skogsbilvägen.

Det handlar om att hindra vattnet från att stanna i och på vägen. Vatten kan på kort tid förstöra en väg!
Foto: André Gustavsson

Foto: André Gustavsson

    Nyttan med bra skogsbilvägar

    • Underlättar framkomligheten, vilket sparar energi och tid. A och O för ett effektivt och lönsamt skogsbruk.
    • Minskar riskerna för körskador i skogen.
    • Lättare att ta sig ut till markerna för jakt, fiske och annat friluftsliv.
Text: Annsofie Öhman